Regulamin Klubu

I. DEFINICJE

 1. „Klubem” nazywany jest dalej podmiot Fitness Club PULS Iwona Maniszewska, 78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 10.
 2. "Umowa korzystania z usług Klubu” zwana dalej ”Umową ” umowa przyznająca status Klubowicza.
 3. „Klubowicz” pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego.
 4. „Voucher” jest to jednorazowa możliwość skorzystania z usług świadczonych przez Klub przez nowych członków .
 5. „Karnetem” nazywany jest w dalszej części  Regulaminu dokument legitymujący członkostwo i prawo do korzystania z usług Klubu.

II. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Podstawą członkostwa w Klubie jest podpisanie regulaminu i zakup karnetu.
 2. Karnet jest wydawany w dniu podpisania regulaminu.
 3. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, zobowiązana jest podpisać regulamin w obecności przedstawiciela ustawowego za jego pisemną zgodą.
 4. Korzystanie z usług Klubu przez osobę poniżej 16 lat jest możliwe wyłącznie pod stałym nadzorem trenera personalnego, ewent. opiekuna prawnego/rodzica, który również posiada członkostwo w klubie.
 5. Karnet wydany w związku z podpisaniem regulaminu, wystawiany jest imiennie bez możliwości odstąpienia karnetu osobie trzeciej. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych karnetów.
 6. Klub zastrzega sobie prawo do weryfikowania karnetu z innym dokumentem ze zdjęciem, potwierdzającym tożsamość lub z wizerunkiem Klubowicza znajdującym się w systemie informatycznym Klubu.
 7. Klub zastrzega sobie możliwość odmowy udzielania prawa wstępu na teren Klubu osobie, która nie okaże karnetu, bądź jeżeli dane widniejące na karnecie będą odmienne od danych znajdujących się w okazanym dokumencie.
 8. Ważny (aktywny) karnet zostaje zablokowany niezwłocznie po zgłoszeniu w klubie jego zgubienia/ kradzieży.
 9. Klub zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, do odmowy podpisania umowy z klientem bez podawania przyczyny.
 10. Każda osoba wyrażająca chęć skorzystania z usług Klubu może za zgodą Klubu jednorazowo, przez okres DWÓCH GODZIN , korzystać z jego usług w ramach usługi „voucher„. Osoba korzystająca usługi „voucher” jest zobowiązana przestrzegać niniejszy regulamin.
 11. Klubowiczami mogą być jedynie osoby, których stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w Klubie.
 12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Klubowicza wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Klubowicze zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
 13. Klubowicz korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność, nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostało to spowodowane przez Klub lub jego personel w sposób zawiniony.
 14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną na osobie i mieniu Klubowicza, wyrządzoną przez innego Klubowicza.
 15. Wstęp na teren Klubu jest możliwy dopiero po podpisaniu niniejszego regulaminu, uregulowaniu ceny zakupu karnetu oraz wszystkich innych opłat określonych w cenniku.
 16. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy prawa wstępu w sytuacji rażącego naruszenia Regulaminu.
 17. Umowa może zostać rozwiązania przez Klub w trybie natychmiastowym, jeżeli kontynuacja umowy może zaszkodzić reputacji i interesom Klubu, w szczególności z powodu, agresywnego, groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym regulaminem.
 18. Klub nie zwraca ceny zakupu za karnety niewykorzystane, po upływie okresu ich ważności.

III. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ KLUB

 1. Usługi wliczone w cenę zakupu karnetu oraz usługi płatne dodatkowo określone są w cenniku.
 2. Klub umożliwi Klubowiczowi korzystanie z usług, które mogą zostać wprowadzone w przyszłości, a zaliczających się do usług wliczonych w cenę karnetu.

IV. REGULAMIN PORZĄDKOWO-ORGANIZACYJNY

 1. Aktualnie obowiązujące godziny otwarcia Klubu ogłoszone są na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Klubu.
 2. Klub może podjąć decyzje o zamknięciu w niektóre święta kościelne, państwowe lub lokalne. Klubowicze będą o takiej sytuacji informowani z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz FB.
 3. Klub (lub jego część) może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych napraw, remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. Wówczas umowa zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni, w jakich klub był nieczynny.
 4. Z usług Klubu można korzystać w zakresie posiadanych uprawnień określonych rodzajem zakupionego karnetu we wszystkie dni otwarcia Klubu, w godzinach jego otwarcia, z dowolną częstotliwością i dowolnie długo z urządzeń, które nie są aktualnie wykorzystywane przez innych Klubowiczów.
 5. USTALA SIĘ GODZINOWY LIMIT DZIENNY korzystania z klubu NA POZIOMIE DO 2 GODZIN ! Wyjątek stanowić mogą zawodnicy sekcji siłowej klubu oraz osoby upoważnione przez klub.
 6. Klub nie odpowiada za brak miejsca na siłowni spowodowany frekwencją. Jednocześnie na siłowni może przebywać maksymalnie 30 osób a na sali gimnastycznej 20.
 7. Klubowicz jest zobowiązany opuścić pomieszczenia do ćwiczeń co najmniej 15 minut przed zamknięciem Klubu. Szatnie są czynne do zamknięcia Klubu.
 8. Klub zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu z uwagi na konieczność oddania ich do serwisu, celem przeprowadzenia niezbędnej konserwacji.
 9. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć fitness jeżeli, liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać 5 osób.
 10. W przypadku zajęć grupowych z instruktorem Klubowicz jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć.
 11. W odniesieniu do zajęć grupowych z instruktorem Klub zastrzega sobie prawo do wcześniejszego dokonywania zapisu na dane zajęcia. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr 67 259 71 26, bądź w recepcji Klubu. Do tego celu służy ZESZYT zapisów znajdujący się w recepcji
 12. Klubowicz rezygnujący z zajęć grupowych zobowiązany jest do odwołania dokonanej rezerwacji. Trzykrotne niezastosowanie się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym może skutkować brakiem możliwości zapisania się na przedmiotowe zajęcia przez kolejne trzy miesiące.
 13. Rzeczy osobiste Klubowiczów należy przechowywać w szafkach udostępnionych przez Klub. Klucz do szafki wydaje się w zamian za pozostawienie karnetu/dokumentu tożsamości. Odpowiedzialność za bezpieczne zamknięcie szafki ponosi Klubowicz. W szafkach nie należy przechowywać pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kradzież nieodpowiednio zabezpieczonych rzeczy Klubowicza.
 14. Niedopuszczalne jest zabieranie kluczyka do szafki do domu lub pozostawienie rzeczy w szafce na czas dłuższy niż korzystanie w danym dniu z siłowni.
 15. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu, Klubowicz zobowiązany jest korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez personel Klubu lub wynikający ze stosowania instrukcji obsługi. Niedozwolone jest przestawianie urządzeń treningowych.
 16. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje ubiór i czyste zmienne, sportowe obuwie oraz obowiązkowo suchy ręcznik. Zmiana stroju następuje niezwłocznie po przyjściu do Klubu.
 17. Korzystając z urządzeń oraz ze sprzętu treningowego należy kłaść się lub siadać wyłącznie na suchym ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią urządzeń oraz ze sprzętem treningowym (ławka, krzesło itp.).
 18. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy sprawdzić stan sprzętu. Każdą usterkę należy zgłosić obsłudze. Nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy urządzenia.
 19. Przed rozpoczęciem ćwiczeń siłowych należy przeprowadzić rozgrzewkę. Należy dobierać obciążenia treningowe stosownie do zaleceń: lekarza, trenera, stanu zdrowia, wieku, płci.
 20. Zaleca się nie ćwiczyć do wyczerpania. Jeśli podczas treningu ćwiczący poczuje się słabo, powinien natychmiast przerwać trening i wezwać pomoc.
 21. Przed rozpoczęciem treningu należy upewnić się, że przyjęta pozycja ćwiczebna jest prawidłowa oraz czy nie ma innych przeszkód uniemożliwiających rozpoczęcie ćwiczeń.
 22. Ręcznik oraz części ubrania należy trzymać z dala od ruchomych części urządzenia. Sznurowadła powinny być starannie zawiązane. Długie włosy powinny być związane.
 23. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na bieżni należy upewnić się, że na pasie bieżni nic nie leży. Należy poruszać się po centralnej części pasa. Niedozwolone jest zeskakiwanie z bieżni podczas jej pracy.
 24. Podczas wyciskania leżąc oraz ćwiczeń z dużymi obciążeniami konieczna jest asekuracja.
 25. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować stanowisko. Odłożyć sztangi, gryfy, hantle na stojaki.
 26. Klubowicz zobowiązany jest do nienaruszania spokoju i porządku w Klubie oraz niezakłócania innym Klubowiczom możliwości korzystania z usług Klubu. Od Klubowicza oczekuje się kulturalnego i spokojnego zachowania się na terenie Klubu wyrażonego brakiem używania wulgarnego słownictwa, głośnego zachowywania się.
 27. Na terenie Klubu zabrania się:
 • wstępu osobom znajdującym się w stanie po spożyciu alkoholu, nietrzeźwości, po spożyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, ćwiczenia pod wpływem tych środków,
 • wnoszenia i spożywania alkoholu, napojów alkoholowych, środków odurzających, palenia tytoniu,
 • wnoszenia na sale ćwiczeń szklanych naczyń, plecaków i toreb sportowych, przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym osobom lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia oraz zdrowia.
 • zachowania powszechnie uznawanego za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
 • niszczenia wyposażenia,
 • wchodzenia w stroju kąpielowym oraz obuwiu innym niż sportowe obuwie zmienne,
 • używania urządzeń oraz sprzętu treningowego do innych celów niż jest przeznaczony,
 • gwałtownego opuszczania ciężarów; nie wolno kłaść hantli, sztang na tapicerce.
 • biegania,  za wyjątkiem urządzeń do tego przeznaczonych,
 • wchodzenia na urządzenia, stanowisko obsługi oraz inne urządzenia nie służące do tego celu,
 • przestawiania urządzeń treningowych oraz wprowadzania innych regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu,
 • wprowadzania zwierząt,
 • konsumpcji w siłowni/sali fitness
 • wszelkiej działalności zarobkowej bez zgody właściciela Klubu, w tym prowadzenia treningów personalnych
 1. Klubowicz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na majątku Klubu lub innych Klubowiczów.
 2. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać niezwłocznie obsłudze.

V. UWAGI KOŃCOWE

 1. Klubowicz zobowiązuje się do informowania Klubu o zmianach adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu komórkowego.
 2. Klub jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu, godzin otwarcia oraz zakresu świadczonych usług, na co Klubowicz wyraża zgodę.
 3. Każdy z Klubowiczów jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania Regulaminu oraz ma prawo w każdym czasie otrzymać aktualną wersję Regulaminu.
 4. Klub zastrzega sobie prawo monitorowania klubu z użyciem kamer oraz rejestrowania obrazu. Kamery zainstalowane są w celach bezpieczeństwa. Jednocześnie Klub oświadcza, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych i godności Kubowicza, obrazy z kamer przeglądane mogą być wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. Klubowicz niniejszym wyraża zgodę na rejestrowanie jego wizerunku.
 5. W zakresie nieuregulowanym Umową i niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Klubowicz i Klub otrzymują po 1 egzemplarzu niniejszego dokumentu

 1.  Z każdym przedłużeniem comiesięcznym  karnetu , zakupem kolejnych treningów lub wejść do klubu –Klubowicz - jednoznacznie potwierdza iż jego stan zdrowia nie uległ zmianie ( pogorszeniu ) i nie ma przeciwskazań do korzystania z obiektu i zajęć grupowych . O wszelkich przeciwskazaniach klient klubu  jest zobowiązany poinformować personel klubu .